Faktor Magazin

Život

Enciklopedija obećanja Rajka Kuzmanovića

2017-02-14 14:00:52

SENILNOST I ovo se upropastilo. Za 10 godina, uz više od 200 'izvođača radova', od Encikopedije RS nije objavljeno ni slovo. A potrošeni milioni!

Iz­gle­da da Sr­bi u RS od 1990. do da­nas na sop­stve­nim ple­ći­ma no­se vi­še isto­ri­je ne­go što mo­gu da pod­ne­su, bar ako je su­di­ti po to­me da je, već go­di­na­ma, zna­ča­jan broj lju­di an­ga­žo­van na pri­pre­mi čak tri en­ci­klo­pe­di­je. Na­rav­no, naj­po­zna­ti­ja je ofi­ci­jel­na En­ci­klo­pe­di­ja RS, iza ko­je sto­ji Aka­de­mi­ja na­u­ka i umjet­no­sti Re­pu­bli­ke Srp­ske (ANU RS). Ovaj pro­je­kat je, bez ob­zi­ra na obim­nost i du­go tra­jan­je svih slič­nih po­du­hva­ta, po­stao svo­je­vr­sni 'Ska­dar na Bo­ja­ni': stva­ra se već de­ce­ni­ju, a još ni­jed­no iz­dan­je ni­je ugle­da­lo svje­tlost da­na!

Od for­mi­ran­ja Ure­đi­vač­kog od­bo­ra En­ci­klo­pe­di­je (2007.) do sa­da, je­di­na kon­stan­ta su de­pla­si­ra­ne na­ja­ve pred­sjed­ni­ka ANU RS Raj­ka Ku­zma­no­vi­ća. Još 2014. tvr­dio je da je pr­vi tom go­tov i da će bi­ti usko­ro ob­jav­ljen, te da je za­po­čeo rad na dru­gom.

- Do sa­da je re­gi­stro­va­no 11.000 od­red­ni­ca, od ko­jih je ob­ra­đe­no 2.600, a bi­će pri­prem­lje­no 900, ko­je će bi­ti ob­jav­lje­ne u En­ci­klo­pe­di­ji i od­štam­pa­ne u ma­ju ove go­di­ne - ka­zi­vao je Ku­zma­no­vić i na po­čet­ku 2016. Me­đu­tim, maj je dav­no pro­šao, a fan­tom­ski na­po­ri ni­ka­ko da uro­de bar jed­nom knji­gom. Iako na to­me, na­vod­no, ra­di vi­še od 200 struč­nih oso­ba?!

PA­LA­MU­ĐEN­JE

Kao 'epo­hal­nu' spe­ci­fič­nost ove En­ci­klo­pe­di­je, Ku­zma­no­vić i nje­go­vi sa­rad­ni­ci stal­no na­vo­de da će sa­dr­ža­va­ti po­dat­ke o svim na­sel­je­nim mje­sti­ma u RS. Pri tom, ne mo­gu da se usa­gla­se ko­li­ko tih na­sel­ja uop­šte ima, pa se ču­ju pro­cje­ne da ih je od 2600 do 3000. Ta­kve kon­tra­dik­ci­je već su po­sta­le iz­lo­že­ne ci­nič­nim pri­mjed­ba­ma da su od po­čet­ka ra­da na En­ci­klo­pe­di­ji ni­kla no­va na­sel­ja, po­put An­drić­gra­da, da je Ro­dol­jub Dra­ško­vić na­ja­vio no­vi grad na­do­mak Tre­bin­ja, te da je isu­še­no i za­si­ja­no ku­ku­ru­zom de­vet od 11 je­ze­ra u 'za­šti­će­nom' kom­plek­su Bar­da­ča kod Srp­ca. 

Dio na­uč­ni­ka iz RS, oči­to ne­za­do­vol­jan do­me­ti­ma Raj­ka Ku­zma­no­vi­ća i nje­go­vih pre­ga­la­ca, okre­nuo se sa­rad­nji sa be­o­grad­skim kre­a­to­ri­ma Srp­ske en­ci­klo­pe­di­je. Iza nje od po­čet­ka 90-ih, a zva­nič­no od 2005, ka­da je u Sr­bi­ji to pi­tan­je i za­kon­ski re­gu­li­sa­no, sto­je SA­NU i Ma­ti­ca srp­ska. Osnov­na ide­ja Srp­ske en­ci­klo­pe­di­je je da ob­je­di­ni naj­va­žni­ja sa­znan­ja o či­ta­vom srp­skom na­ro­du, što uklju­ču­je i RS. Ipak, ovaj pro­je­kat je su­o­čen sa hro­nič­nom ne­za­in­te­re­so­va­no­šću dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja ko­je bi tre­ba­lo da ga fi­nan­si­ra­ju, pa 2014. uma­lo ni­je pot­pu­no pre­ki­nut, po­što Sr­bi­ja ta­da ni­je iz­dvo­ji­la ni di­naa. Do sa­da su ob­jav­lje­na tek dva to­ma, u ko­ji­ma su ob­ra­đe­ni poj­mo­vi ko­ji po­čin­ju slo­vi­ma a, b, v, ta­ko da plan da do 2020. bu­de kom­ple­ti­ra­no svih 10 naj­av­lje­nih to­mo­va sa­mo je fan­ta­zi­ja.

Bez ob­zi­ra na sve pro­ble­me, po­zna­ti in­te­lek­tu­a­lac, prof. dr Mi­lo Lom­par, krajn­je afir­ma­tiv­no oci­je­nio je Srp­sku en­ci­klo­pe­di­ju, kao 've­li­ku knji­gu ko­ju pra­te dvi­je ma­le sa­bla­zni - sa­mo­po­ni­šta­van­ja i sa­mo­pre­cjen­ji­van­ja'. Pa­ra­dok­sal­no, ali je­di­ni pro­jek­ti ko­ji do sa­da eski­vi­ra­ju obje sa­bla­zni iz Lom­pa­ro­vog za­pa­žan­ja mo­gu se na­ći na in­ter­ne­tu, a ne u kla­sič­nom iz­da­va­štvu. Sa is­toč­ne stra­ne Dri­ne uve­li­ko je za­ži­vio Pro­je­kat Rast­ko, za­mi­šljen i re­a­li­zo­van kao elek­tron­ska bi­bli­o­te­ka srp­ske kul­tu­re. U RS, ka slič­nom cil­ju, ali sa skrom­ni­jim re­sur­si­ma i am­bi­ci­ja­ma, usmje­re­na je Za­jed­ni­ca Vi­ki­me­di­je RS. Pet osni­va­ča ove aso­ci­ja­ci­je, od ko­jih naj­če­šće istu­pa­ju Bo­ja­na Pod­go­ri­ca i Ran­ko Ni­ko­lić, ne­pre­ten­ci­o­zno, ali pri­lič­no efi­ka­sno, već tri go­di­ne obi­la­ze gra­do­ve i op­šti­ne ši­rom RS i or­ga­ni­zu­ju ra­di­o­ni­ce i sku­po­ve, ka­ko bi ani­mi­ra­li pr­ven­stve­no mla­de lju­de. Da pi­san­jem tek­sto­va, i na dru­ge na­či­ne, do­pri­ne­su pre­no­su kul­tur­nog bla­ga Sr­ba u BiH u vir­tu­el­nu sfe­ru, do­stup­nu ši­rom pla­ne­te.

A o to­me gdje će sti­ći ANU RS sa vla­sti­tom en­ci­klo­pe­di­jom, naj­bol­je svje­do­či Bud­žet RS za 2017. u ko­me im je pred­vi­đe­no 1.488.000 ma­ra­ka. Ali, opet, te­ško da će sti­ći bar do pr­vog slo­va (a), jer je od to­ga 1.127.000 KM na­mi­jen­je­no za - pla­te za­po­sle­nih!

S. Bi­žić    

Ostavite komentar

Komentari