Faktor Magazin

Život

ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR BANJA VRUĆICA

2017-02-14 13:59:46

Pri­rod­ne lje­po­te, obil­je mi­ne­ral­ne vo­de i če­ti­ri sa­vre­me­na ho­te­la sa pre­ko hil­ja­du le­ža­je­va, či­ne Ban­ju Vru­ći­cu naj­ve­ćim, ali i naj­ljep­šim, zdrav­stve­no-tu­ri­stič­kim cen­trom u BiH, od­no­sno ju­go­i­stoč­noj Evro­pi. Nje­gov re­pre­zen­ta­tiv­ni i pre­sti­žni ho­tel je Kar­di­al, sa če­ti­ri zvje­zdi­ce, je u pot­pu­no­sti re­no­vi­ran 2010. go­di­ne. Ima 196 so­ba i 337 le­ža­je­va, kao i kon­gre­sni cen­tar od šest sa­lo­na, či­ji je ka­pa­ci­tet od 15 do 400 mje­sta. Cen­tar se mo­že po­hva­li­ti i naj­ve­ćim vel­nes cen­trom, ko­ji se pro­sti­re na 1.600 kva­dra­ta. U nje­go­vom sklo­pu su otvo­re­ni i za­tvo­re­ni ba­zen­ski kom­pleks, pro­sto­ri­je za ma­sa­žu, sa­u­ne, bju­ti cen­tar, fit­nes sa­la. Osim ho­te­la Kar­di­al, u po­nu­di su i ho­te­li Po­sa­vi­na, Sr­bi­ja i Her­ce­go­vi­na, u ko­ji­ma uglav­nom bo­ra­ve go­sti na ba­zi zdrav­stve­nog pro­gra­ma. Ovaj zdrav­stve­no-tu­ri­stič­ki cen­tar iza se­be ima fe­no­me­nal­nu go­di­nu:  2016. su ostva­ri­li 220.000 no­ćen­ja. Kva­li­tet Ban­je Vru­ći­ce odav­no je pre­po­znat i iz­van gra­ni­ca BiH, jer su nji­ho­vi kli­jen­ti mno­ge me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je, a sve vi­še je i stra­nih tu­ri­sta. Od ostva­re­nog bro­ja no­ćen­ja u pro­šloj go­di­ni 63 od­sto či­ne do­ma­ći, a 37 od­sto go­sti iz ino­stran­stva. U od­no­su na 2015. go­di­nu ima­ju po­ve­ćan broj stra­nih tu­ri­sta za 14 od­sto, a naj­ve­ći broj njih do­la­zi iz Hr­vat­ske, Sr­bi­je i Slo­ve­ni­je. Ban­ja Vru­ći­ca ras­po­la­že i sa kom­plet­nim sport­skim te­re­ni­ma za ma­le spor­to­ve, te­ni­skim te­re­nom, dva fud­bal­ska sta­di­o­na (je­dan je sa vje­štač­kom tra­vom). Za re­kre­a­tiv­ce tu su broj­ne sta­ze za šet­nju, mo­guć­nost iz­naj­mlji­van­ja bi­ci­ka­la, šta­po­va za nor­dij­sko ho­dan­je, mo­guć­nost ra­da sa lič­nim tre­ne­rom. Ban­ja Vru­ći­ca pred­nja­či i u zdrav­stve­nom tu­ri­zmu. Sa ši­ro­kim spek­trom zdrav­stve­nih uslu­ga  pre­po­zna­tlji­vim na do­ma­ćem i pod­ruč­ju biv­še Ju­go­sla­vi­je u re­ha­bi­li­ta­ci­ji kar­di­o­va­sku­lar­nih obol­jen­ja, gdje ima­ju i naj­bol­je re­zul­ta­te. Ina­če, ve­o­ma su ri­jet­ke ban­je ko­je se ba­ve re­ha­bi­li­ta­ci­jom kar­di­o­va­sku­lar­nih bo­le­sni­ka, zbog to­ga što su oni naj­ri­zič­ni­ji. Nji­ho­va re­ha­bi­li­ta­ci­ja tra­ži spe­ci­fič­ne uslo­ve. Ter­mo-mi­ne­ral­na vo­da Ban­je Vru­ći­ce je spe­ci­fič­nih ka­rak­te­ri­sti­ka, od­no­sno jed­na je od ri­jet­kih banjskih vo­da ko­ja do­zvol­ja­va sr­ča­nim bo­le­sni­ci­ma da je ko­ri­ste. Kao i osta­le ban­je, ba­ve se i re­ha­bi­li­ta­ci­jom re­u­mat­skih bo­le­sni­ka, a ima­ju i sa­vre­men di­jag­no­stič­ki cen­tar. Po­sje­du­ju kom­plet­nu ne­in­va­ziv­nu kar­dio-va­sku­lar­nu di­jag­no­sti­ku, apa­rat za mje­ren­je gu­sti­ne ko­sti­ju, la­bo­ra­to­ri­ju za kom­plet­no te­sti­ran­je kr­vi. Una­zad dvi­je go­di­ne pro­ši­ri­li su uslu­gu i sto­ma­to­lo­škom am­bu­lan­tom, sla­nom so­bom i hi­per­ba­rič­nom ko­mo­rom, ta­ko da su sa­da je­dan od sa­mo če­ti­ri cen­tra ko­ji po­sje­du­ju hi­be­ra­rič­nu ko­mo­ru. Od ove go­di­ne uve­li su i sa­vre­me­ni rent­gen apa­rat i ma­mo­graf. Sva­ka go­di­na u Ban­ji Vru­ći­ci je ste­pe­ni­ca vi­še, otu­da i in­ten­ci­ja no­vim us­pje­si­ma. Pro­šle go­di­ne cilj je bio 220.000 no­ćen­ja, a ove da i taj re­kord obo­re. Za 2017., na­rav­no, ima­ju ve­će po­slov­ne pla­no­ve či­jim ostva­ren­ji­ma se tre­ba po­sve­ti­ti od sa­mog po­čet­ka. Ne­ko­li­ko no­vih in­ve­sti­ci­ja če­ka na realizaciju u obla­sti ugo­sti­teljstva. Na­mje­ra im je da i dal­je ra­de na una­pre­đen­ju ka­dro­va i uslu­ga, kao i na­bav­ci no­ve me­di­cin­ske opre­me ka­ko bi i na taj na­čin išli u ko­rak sa evrop­skim stan­dar­di­ma.

Ostavite komentar

Komentari