Faktor Magazin

Vijesti

KUVANJE ŽABE ILI BAKIROV GAMBIT

2017-02-14 13:55:51

Piše: dr Nenad Stevandić

Re­če mi je­dan č’oek, a ne mo­gu ti re­ći kad i gdje, jer bi od­mah znao i ko je č’oek i šta mi je re­kao. Da­kle: u ne­djel­ju uju­tro, 29. ja­nu­a­ra 2017, Ba­ki­ru je za­zvo­nio te­le­fon sa bro­ja na ko­ji se mo­ra ja­vi­ti. Po­sli­je to­ga vi­še ni­šta ni­je bi­lo isto, la­ko, ni iz­vje­sno. Na­re­đe­no je, na­rav­no u for­mi ’mol­be’, da se od­u­sta­ne od ape­la­ci­je za ime Re­pu­bli­ka Srp­ska. A do ta­da je sve išlo re­la­tiv­no glat­ko.

Ra­don­čić se, man­je-vi­še, dr­žao u izo­la­ci­ji, in­fi­ci­ran pra­vo­su­đem. SDP u sta­tus kvo de­fan­zi­vi. Sa­ra­jev­ski in­te­lek­tu­al­ci ili ću­te ili slu­ša­ju. Sud i Tu­ži­la­štvo BiH sko­ro pod kon­tro­lom (za­ma­lo 100%). OSA po­klo­plje­na, a i SI­PA se u ovom tem­pu ne­će du­go oti­ma­ti. Ape­la­ci­ja sprem­na, na­pi­sa­na. Hr­va­ti ma­lo­broj­ni. Sr­bi u Sva­đi. Do­di­ku na­mje­šte­ne ame­rič­ke sank­ci­je. SzP se ugod­no raz­ba­ška­rio u ko­tlu gdje se vo­da la­ga­no pod­gri­ja­va, a če­sto se uba­cu­ju mi­ri­sni za­či­ni ti­pa mi­ni­star­skih ili di­rek­tor­skih funk­ci­ja ko­ji umrtvlju­ju re­flek­se ma­de in ’Re­pu­blic of Srp­ska’. U tom ko­tlu SzP je pot­pu­no omam­ljen i živ to­li­ko ko­li­ko tre­ba da se uz­jo­gu­ni i u Ban­ja­lu­ci na­ja­vi nov me­đu­srp­ski ob­ra­čun, pa on­da od­ma­ra i ba­ška­ri u Sa­ra­je­vu gdje je sko­ro u fa­zi da, kad Ba­ki­ru vi­še ne bu­de tre­bao, ne­će ni pri­mje­ti­ti da vo­da klju­ča. Ta­ko­re­ći, mi­li­na i sve sprem­no za kru­ni­san­je Ba­ki­ra u sul­ta­na BiH 2018-te.

I on­da taj po­ziv. Te od­u­sta­ni od ape­la­ci­je, jer ćeš bi­ti oka­rak­te­ri­san kao fak­tor ne­sta­bil­no­sti, te ohla­di ma­lo vo­du u ko­tlu gdje ku­vaš SzP. Vi­diš li da ne­ki već iska­ču, jer si je pre­br­zo za­gri­ja­vao. A i ni­je po­bi­je­di­la Klin­to­no­va. Za­to, ob­ja­sni jav­no­sti da ni­si ono što je­si i da Re­pu­bli­ka Srp­ska ni­je isto na en­gle­skom, srp­skom, tur­skom a ni arap­skom je­zi­ku.

Pre­la­zi se na plan B.

Sr­be još vi­še za­va­di­ti, i po starom osman­skom obi­ča­ju, jed­ne una­pre­đuj a dru­ge ka­žnja­vaj. A ape­la­ci­ju pod­ni­je­ti pred iz­bor­nu kam­pan­ju 2018-te ka­da će da­ti naj­veći re­zul­tat i bi­ti kru­na po­bje­de. Do ta­da će se, valj­da, okol­no­sti oče­ki­va­no pro­mi­je­ni­ti na šte­tu Re­pu­bli­ke Srp­ske. A mo­žda ni Tramp ne iz­dr­ži.

Sve osta­lo po sta­rom.

Ostavite komentar

Komentari