Faktor Magazin

Vijesti

ŠTA ĆE BITI OD UTAPANJA NEKIH STRANAKA U SDS

2017-02-14 13:54:49

Na sceni je tvrđenje pazara: male stranke, naravno, sebi dižu cijenu, SDS oprezno vaga da im šteta ne nadmaši ćar: kao do sada    

U vr­hu SDS pre­o­vla­da­va stav o svo­je­vr­snom usi­sa­van­ju ne­ko­li­ko man­jih stra­na­ka u svo­je re­do­ve, či­me bi do­šlo do ukrup­nja­van­ja opo­zi­ci­je, ali taj plan tre­nut­no je da­le­ko od re­a­li­za­ci­je zbog, ka­ko to u SDS mi­sle, me­ga­lo­man­skih sta­vo­va li­de­ra man­jih par­ti­ja ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni za ula­zak u SDS, sa­zna­je Fak­tor.

Po­je­di­ni me­di­ji ob­ja­vi­li su da su Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka Mi­lan­ka Mi­haj­li­ce i Na­pred­na Srp­ska Ada­ma Šu­ka­la bli­zu uta­pan­ja u SDS. Li­de­ri tih par­ti­ja, me­đu­tim, tvr­de da je ta pri­ča još da­le­ko od re­a­li­za­ci­je, ali ne spo­re po­tre­bu da do­đe do ukrup­nja­van­ja. O to­me je go­vo­rio i Go­ve­da­ri­ca. 'Od­re­đe­ni' raz­go­vo­ri o to­me tra­ju već ne­ko­li­ko sed­mi­ca, ali po­sto­ji raz­mi­mo­i­la­žen­je oko uslo­va.

- Šu­ka­lo i Mihajlica bi ra­do u SDS uto­pi­li svo­je stran­ke, ko­je ima­ju ma­lu ili ni­ka­kvu in­fra­struk­tu­ru, ali njih dvo­ji­ca sma­tra­ju da ima­ju mno­go ve­ću po­li­tič­ku spe­ci­fič­nu te­ži­nu. Pa tra­že da bu­du u vr­hu kom­pen­za­ci­o­nih li­sta SDS za slje­de­će iz­bo­re - tvr­de na­ši iz­vo­ri iz opo­zi­ci­je.

Me­đu­tim, u SDS za ta­kav sce­na­rio ne že­le ni da ču­ju. Gre­ške iz pret­hod­nog iz­bor­nog ci­klu­sa, ka­da su vrh kom­pen­za­ci­o­ne li­ste da­va­li dru­gim, man­jim par­ti­ja­ma, još bo­le.

- SDS se još ni­je opo­ra­vio od slu­ča­ja Ili­je Ste­van­če­vi­ća ko­ji je ga­ran­to­vao da će nje­go­va Pen­zi­o­ner­ska par­ti­ja osta­ti uz SDS i po­sli­je iz­bo­ra, a on­da se ne­du­go na­kon što je kon­sti­tu­i­san no­vi sa­ziv Na­rod­ne skup­šti­ne pre­šao u re­do­ve vla­da­ju­će gar­ni­tu­re. Ste­van­če­vić je bio pr­vi na kom­pen­za­ci­o­noj li­sti - pod­sje­ća naš sa­go­vor­nik.

I Mihajlica se u Skup­šti­nu vra­tio pre­ko kom­pen­za­ci­o­ne li­ste SDS, ko­ga je lič­no Bo­sić pro­te­ži­rao, dok je Šu­ka­lo sa sa­mo 260 gla­so­va u klu­pe usko­čio pre­ko li­ste DNS. Ko­jem je ubr­zo okre­nuo le­đa.

- Ni­ka­kve na­ro­či­te ko­ri­sti SDS ne bi imao od njih dvo­ji­ce, a bio bi im obez­bi­je­đen ula­zak u par­la­ment i no­ve če­ti­ri go­di­ne na do­broj pla­ti – sma­tra naš iz­vor.

Od­re­đe­ne raz­go­vo­re sa vr­hom SDS pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci imao je i Ča­vić, ali u vr­hu naj­ja­če opo­zi­ci­o­ne stran­ke pre­o­vla­da­va stav da za Ča­vi­ća ima mje­sta u SDS, ali ne i za ci­je­li NDP, ta­ko da su ti raz­go­vo­ri za­sad ostav­lje­ni po stra­ni.

R.R.

Ostavite komentar

Komentari