Faktor Magazin

Vijesti

U Tužilaštvo će morati i Đokić, Pavić, Čavić…

2017-02-14 13:53:41

Revnosno širenje liste potražujućih u RS već seže do pitanja hoće li se u tome ići i do posljednjeg glasača

Sa­slu­šan­ja u Tu­ži­la­štvu BiH u slu­ča­ju re­fe­ren­dum – na­stav­lja­ju se, a iz­ne­na­đu­ju­će po­ziv je do­bio i srp­ski član Pred­sjed­ni­štva BiH Mla­den Iva­nić kao i mi­ni­star Ša­ro­vi­ću. Otu­da su se kod tu­ži­o­ca i za­dr­ža­li krat­ko. Isto­vre­me­no, iz Tu­ži­la­štva BiH su po­tvr­di­li dru­gi po­ziv i pre­mi­jer­ki Cvi­ja­no­vić, ko­ja bi tre­ba­la bi­ti sa­slu­ša­na 8. fe­bru­a­ra. Ipak, sa­zna­je Fak­tor, krug se ne­će za­tvo­ri­ti na­kon nje­nog sa­slu­šan­ja, već će put Sa­ra­je­va mo­ra­ti da kre­ne još zva­nič­ni­ka. Po­put pred­sjed­ni­ka Na­rod­ne skup­šti­ne Ne­delj­ka Ču­bri­lo­vi­ća, čla­na Ko­le­gi­ju­ma Do­ma na­ro­da Og­nje­na Ta­di­ća, čla­na Ko­le­gi­ju­ma Pred­stav­nič­kog do­ma Mla­de­na Bo­si­ća, te li­de­ri PDP, DNS, SP i NDP, Bo­re­no­vić, Pa­vić, Đo­kić i Ča­vić; ko­ji su pot­pi­sa­li za­jed­nič­ku iz­ja­vu da Na­rod­na skup­šti­na do­ne­se od­lu­ku i ras­pi­še re­fe­ren­dum na ko­me bi na­rod od­lu­čio da li pri­hva­ta od­lu­ku Ustav­nog su­da BiH o uki­dan­ju Da­na Re­pu­bli­ke 9. ja­nu­a­ra.

Svi pot­pi­sni­ci ove iz­ja­ve tre­ti­ra­ju se u Tu­ži­la­štvu BiH kao osum­nji­če­ni, a ima­ju­ći u vi­du da će pro­ces sa­slu­šan­ja po­tra­ja­ti još ne­ko­li­ko sed­mi­ca, ni­ko još ne mo­že da ka­že da li će ona re­zul­ti­ra­ti po­di­zan­jem op­tu­žni­ce, i pro­tiv ko­ga.

Iva­nić je na­kon sa­slu­šan­ja po­tvr­dio da je po­zvan da bi u svoj­stvu osum­nji­če­nog u ve­zi sa odr­ža­van­jem re­fe­ren­du­ma dao ‘svoj ko­men­tar o jed­noj po­li­tič­koj iz­ja­vi’.

- Sma­trao sam da po­li­tič­ke iz­ja­ve ne tre­ba da ko­men­ta­ri­šem jer sam osum­nji­čen u svoj­stvu po­ma­ga­ča.

Ri­ječ je o već po­me­nu­toj za­jed­nič­koj iz­ja­vi iz no­vem­bra 2015. u ko­joj se po­zi­va Na­rod­na skup­šti­na da i ubu­du­će od­ba­ci sve od­lu­ke Ustav­nog su­da BiH, do­ne­se­ne pre­gla­sa­van­jem, ko­je bu­du za­di­ra­le u sta­tu­sna pi­tan­ja RS. ‘Re­pu­bli­ka Srp­ska na­sta­vi­će da sla­vi Dan Re­pu­bli­ke, 9. Ja­nu­ar, u skla­du sa Za­ko­nom o pra­zni­ci­ma RS, ko­ji u se­bi ne sa­dr­ži ele­men­te dis­kri­mi­na­ci­je, ne ugro­ža­va na­ci­o­nal­ni i vjer­ski iden­ti­tet i rav­no­prav­nost ni jed­nog od tri kon­sti­tu­tiv­na na­ro­da, i u pot­pu­no­sti od­go­va­ra uni­ver­zal­nim vri­jed­no­sti­ma i evrop­skim te­ko­vi­na­ma’.

B.V.

Ostavite komentar

Komentari