Faktor Magazin

Vijesti

Šta politika traži i u Muzeju RS

2017-02-14 13:52:17

Ho­će li se usko­ro raz­ri­je­ši­ti 'ra­šo­mon' Mu­ze­ja Re­pu­bli­ke Srp­ske; ime­no­van­je di­rek­to­ra?!

Dok mi­ni­star pro­svje­te i kul­tu­re, DNS-ov Da­ne Ma­le­še­vić, i nje­go­va po­moć­ni­ca, Tan­ja Đa­ko­vić (SNSD), kri­ju rang li­stu kan­di­da­ta če­ka­ju­ći in­struk­ci­je stra­nač­kih še­fo­va – so­ci­ja­li­sti - ko­ji­ma je pri­pa­la fo­tel­ja di­rek­to­ra Mu­ze­ja, na si­lu po­ku­ša­va­ju da ugu­ra­ju Mi­la­di­na Sa­vi­ća, na­stav­ni­ka iz ban­ja­luč­ke Osnov­ne ško­le 'Mi­loš Crn­jan­ski'. Iako je pot­pu­ni ano­ni­mus u kul­tur­noj jav­no­sti, a uslo­vi­ma kon­kur­sa je pro­pi­sa­no pet go­di­na ra­da u kul­tu­ri, so­ci­ja­li­sti sma­tra­ju da Sa­vić, osim rod­bin­skih ve­za sa Živ­kom Mar­jan­cem, funk­ci­o­ne­rom ove par­ti­je, ima i dru­ge kva­li­te­te.

Za vri­je­me stra­nač­kih nad­mu­dri­van­ja, u Mu­ze­ju Re­pu­bli­ke Srp­ske kao da je sva­ki dan pe­tak 13. Krov je po ko zna ko­ji put pro­ki­snuo, stal­na po­stav­ka eks­pre­sno po­vu­če­na da bi se spa­si­li eks­po­na­ti, po­stav­lje­ne plo­či­ce, po­stav­ka vra­će­na na svo­je mje­sto neo­šte­će­na, mu­zej na krat­ko ostao bez gri­jan­ja, de­po se na­po­kon sre­đu­je... Uz sve to, in­spek­ci­ja ko­ja je do­la­zi­la da­ni­ma ni­je utvr­di­la ne­pra­vil­no­sti u ra­du.

Mi­ni­stra Ma­le­še­vi­ća, pro­svjet­nog rad­ni­ka iz Gra­di­ške, i Đa­ko­vić­ku, biv­šu port­pa­rol­ku na­čel­ni­ka op­šti­ne Lak­ta­ši, to ni­je ga­nu­lo. S ob­zi­rom, mo­že se ču­ti, da su obo­je 'po­če­li po­sje­ći­va­ti kul­tur­ne do­ga­đa­je kad su do­bi­li sa­da­šnje funk­ci­je'.

Je­di­ni kan­di­dat iz mu­zej­ske obla­sti, Vla­di­mir Đu­ka­no­vić, ko­ji je kra­jem 2016. po­stav­ljen za v.d. di­rek­to­ra, po mi­šljen­ju mu­zej­skih rad­ni­ka, za krat­ko vri­je­me ri­je­šio je mno­ge go­ru­će pro­ble­me u Mu­ze­ju. Za­to je ovaj ko­lek­tiv na adre­su re­sor­nog Mi­ni­star­stva upu­tio pi­smo po­dr­ške Đu­ka­no­vi­ću. Za do­bro­bit ba­šti­ne srp­skog na­ro­da ko­ju mu­zej ču­va, a ko­jom, ka­ko su na­ve­li, ne mo­že na pra­vi na­čin da uprav­lja ne­ko ko ni­je iz stru­ke.

R.R.

Ostavite komentar

Komentari